Algemene voorwaarden BBWC B.V.

Art. 1: Toepasselijkheid
1.1 In deze voorwaarden wordt de gebruiker aangeduid met BBWC, voluit: Boshuis/Blokland Water Company BV. BBWC handelt onder meer onder de namen: Boshuis Thuis in water, Boshuis Watertreatment, B&B water en AWD.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedin­gen van en overeenkomsten met BBWC, ten­zij in de overeenkomst van deze voorwaarden wordt afgeweken, in welk geval de overeenkomst prevaleert. De wederpartij wordt aangeduid als op­drachtgever.

Art. 2: Overeenkomst
2.1 Wijzigingen van- of aanvullingen op de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden.
2.2 Bij de uitvoering van de overeenkomst zijn toegestaan geringe afwijkingen met gebruikelijke toleranties, alsmede levering van zoveel meer materialen als BBWC redelijkerwijs noodzakelijk mocht achten in verband met uitval, verwerkingsverlies, reststukken etc. in het kader van de uit te voeren werkzaamheden.

Art. 3: Materialen
Opdrachtgever mag de materialen die BBWC wil gebruiken voordat deze worden verwerkt voor eigen reke­ning (laten) onderzoeken. Eventuele schade van BBWC komt voor rekening van opdrachtgever.

Art. 4: Levertijd
4.1 Levertijd of uitvoeringsperiode worden door BBWC bij benadering vastgesteld op basis van de dan bekende omstandigheden.
4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uit­voe­ringsperiode geeft in geen geval recht op schadever­goeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Art. 5: Risico-overgang
5.1 Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Inco­terms 2000; het risico van de zaak gaat over op het mo­ment dat BBWC deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.
5.2 Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdracht­gever en BBWC overeenkomen dat BBWC voor transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever.
5.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft ge­bruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij op­drachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van BBWC.

Art. 6: Omvang van het werk
6.1 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat vergunningen, ontheffingen en beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.
6.2 In de prijs van het werk zijn, tenzij anders overeengekomen, niet begrepen de kosten voor:

 1. bouwkundige werkzaamheden;
 2. aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;
 3. voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
 4. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
 5. reis en verblijf.

Art. 7: Wijzigingen in het werk
7.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:

 1. er sprake is van wijziging in ontwerp, speci­ficaties of bestek;
 2. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet over­eenstemt met de werkelijkheid;
 3. van geschatte hoeveelheden meer dan 10% wordt afgeweken.

7.2 Een overeenkomst tot het verrichten van meerwerk kan in afwijking van art. 3.3. mondeling tot stand komen.
7.3 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht, minderwerk op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Art. 8: Uitvoering van het werk
8.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat BBWC zijn werk­zaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten.
8.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of be­scha­diging, aan zaken van BBWC, van opdracht­gever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
8.3 Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals om­schre­ven in de vorige leden niet nakomt en daardoor ver­traging in de uitvoering van de werkzaamheden ont­staat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zo­dra op­drachtgever alsnog aan zijn verplichtingen vol­doet en de planning van BBWC dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor BBWC uit de vertra­ging voortvloeiende schade.
8.4 BBWC heeft gedurende 6 maanden het recht de nakoming van ver­plichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij sluiten van de overeenkomst niet te verwachten wa­ren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tij­de­lijk is ver­hinderd die verplichtingen na te komen.
8.5 De overeenkomst kan pas na af­loop van deze termijn en uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen, worden ont­bonden. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op ver­goeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Art. 9: Oplevering van het werk
9.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

 1. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
 2. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat deel als opgeleverd beschouwd;
 3. BBWC schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk ken­baar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedge­keurd;
 4. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

9.2 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan moet hij dit onder opgave van redenen schriftelijk ken­baar ma­ken aan BBWC en hij zal BBWC in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn dan op­nieuw van toepassing.
9.3 Opdrachtgever vrijwaart BBWC voor aanspraken van der­den voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door gebruik van al opgele­verde delen van het werk.

Art. 10: Aansprakelijkheid
10.1 BBWC is aansprakelijk voor schade van opdracht­gever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan BBWC toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen BBWC verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. Voor kosten van opdrachtgever is BBWC niet aansprakelijk.
10.2 Als het voor BBWC bij het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mo­gelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de ver­goeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door BBWC voor de overeenkomst (ex BTW) in rekening is gebracht.
10.3 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

 1. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
 2. gevolgschade, waaronder onder andere wordt verstaan schade als gevolg van waterkwaliteit aan gewassen, dieren/vee, materialen, installaties of andere zaken, ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van BBWC, dan wel ten gevolge van een onrechtmatige daad van BBWC of van personen waarvoor BBWC rechtens aansprakelijk kan worden gehouden;
 3. opzichtschade, waaronder onder meer wordt verstaan scha­de die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
 4. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloos­heid van hulppersonen of niet-leidinggevende onderge­schikten van BBWC.

10.4 BBWC is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten ge­volge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdracht­gever zal BBWC de bewer­king op­nieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
10.5 Opdrachtgever vrijwaart BBWC voor alle aanspra­ken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdracht­gever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door BBWC geleverde producten en/of materialen.

Art. 11: Garantie
11.1 BBWC staat gedurende 12 maanden na (op)­levering in voor de goede uitvoering van de over­een­gekomen prestatie.
11.2 Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat BBWC voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde con­structie en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk zijn, zal BBWC deze her­stellen of vervangen.
11.3 Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat BBWC gedurende de in lid 1 ge­noemde periode in voor de deugdelijkheid van de gelever­de zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan BBWC worden terugge­zonden. Daarna zal BBWC de keuze maken of hij de zaak herstelt of vervangt, of dat hij opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
11.4 Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de instal­latie en/of montage van een geleverde zaak dan staat BBWC voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal BBWC dit herstellen. Eventuele reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
11.5 Voor onderdelen waarvoor opdrachtgever en BBWC dit schriftelijk zijn overeengeko­men geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fa­brieksgarantie zal deze in plaats komen van garantie op grond van dit artikel.
11.6 Opdrachtgever moet BBWC in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
11.7 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van BBWC heeft voldaan.
11.8 Geen garantie wordt gegeven op waterkwaliteit en bij gebreken die het ge­volg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, dan wel bij installatie, montage, wijziging of reparatie door anderen dan BBWC. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op za­ken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd en op het keuren en/of repa­reren van zaken van opdrachtgever.

Art. 12: Reclame
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het ge­brek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij BBWC heeft gereclameerd.

Art. 13: Herroeping
13.1 Opdrachtgever heeft het wettelijk recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na de levering.
13.2 Uitgezonderd van het herroepingsrecht zijn -onder meer maar niet uitsluitend- producten die volgens de specificaties van de opdrachtgever zijn gemaakt en diensten waarmee met toestemming van de opdrachtgever de uitvoering is aangevangen.

Art. 14: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
14.1 Na levering blijft BBWC eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting uit een met BBWC gesloten overeenkomst.
14.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfs­uitoefening niet bezwaren.
14.3 Nadat BBWC zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Op­drachtgever staat BBWC toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
14.4 Als BBWC geen beroep kan doen op zijn eigen­domsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn ver­mengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever ver­plicht de nieuw gevormde zaken aan BBWC te verpanden.

Art. 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
15.2 De rechtbank te Arnhem neemt kennis van geschillen. BBWC mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Versie 220427