Algemene voorwaarden BBWC

Art. 1: Toepasselijkheid
1.1. In deze voorwaarden wordt de gebruiker aangeduid met BBWC, voluit: Boshuis/Blokland Water Company BV. BBWC handelt onder meer, doch niet uitsluitend onder de namen: Boshuis Thuis in water, Boshuis Watertreatment, B&B water en AWD.
1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met BBWC, tenzij in de overeenkomst van deze voorwaarden wordt afgeweken, in welk geval de overeenkomst prevaleert. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

Art. 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld.
2.2. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verpakking en verzendkosten.

Art. 4: Adviezen, ontwerpen en materialen
4.4. Opdrachtgever mag de materialen die BBWC wil gebruiken voordat deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Eventuele schade van BBWC komt voor rekening van opdrachtgever.

Art. 5: Levertijd
5.1. Levertijd of uitvoeringsperiode worden door BBWC bij benadering vastgesteld op basis van de dan bekende omstandigheden.
5.3. Levertijd of uitvoeringsperiode gaat in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van BBWC, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.4. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Art. 6: Risico-overgang
6.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat BBWC deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.
6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en BBWC overeenkomen dat BBWC voor transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Deze kan zich tegen de risicoʼs verzekeren.
6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van BBWC.

Art. 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
8.1. BBWC heeft het recht de nakoming van verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd die verplichtingen na te komen, bijvoorbeeld de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van BBWC niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
8.3. BBWC is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Art. 9: Omvang van het werk
9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat vergunningen, ontheffingen en beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.
9.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen de kosten voor:
a. bouwkundige werkzaamheden;
b. aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;
c. voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
d. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. reis- en verblijf.

Art. 10: Wijzigingen in het werk
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerof minderwerk als:
a. er sprake is van wijziging in ontwerp, specificaties of bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden meer dan 10% wordt afgeweken.
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht, minderwerk op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Art. 11: Uitvoering van het werk
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat BBWC zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
-gas, water, elektriciteit en verwarming;
-afsluitbare droge opslagruimte;
-op grond van de Arbo-wet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
11.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van BBWC, van opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
11.3. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen voldoet en de planning van BBWC dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor BBWC uit de vertraging voortvloeiende schade.

Art. 12: Oplevering van het werk
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. BBWC schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan moet hij dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar maken aan BBWC en hij zal BBWC in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn dan opnieuw van toepassing.
12.4. Opdrachtgever vrijwaart BBWC voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door gebruik van al opgeleverde delen van het werk.

Art. 13: Aansprakelijkheid
13.1. BBWC is aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan BBWC toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen BBWC verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. Voor kosten van opdrachtgever is BBWC niet aansprakelijk.
13.2. Als het voor BBWC bij het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door BBWC voor de overeenkomst (ex BTW) in rekening is gebracht.
13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
b. gevolgschade, waaronder onder andere wordt verstaan schade als gevolg van waterkwaliteit aan gewassen, dieren/ vee, materialen, installaties of andere zaken, ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van BBWC, dan wel ten gevolge van een onrechtmatige daad van BBWC of van personen waarvoor BBWC rechtens aansprakelijk kan worden gehouden;
c. opzichtschade, waaronder onder meer wordt verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
d. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet-leidinggevende ondergeschikten van BBWC.
13.4. BBWC is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdrachtgever zal BBWC de bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
13.5 Opdrachtgever vrijwaart BBWC voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door BBWC geleverde producten en/of materialen.

Art. 14: Garantie
14.1. BBWC staat gedurende 6 maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat BBWC voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk zijn, zal BBWC deze herstellen of vervangen.
14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat BBWC gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan BBWC worden teruggezonden. Daarna zal BBWC de keuze maken of hij de zaak herstelt of vervangt, of dat hij opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat BBWC voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal BBWC dit herstellen. Eventuele reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
14.5. Voor onderdelen waarvoor opdrachtgever en BBWC dit schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in plaats komen van garantie op grond van dit artikel.
14.6. Opdrachtgever moet BBWC in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
14.7. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van BBWC heeft voldaan.
14.8. Geen garantie wordt gegeven op waterkwaliteit en bij gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, dan wel bij installatie, montage, wijziging of reparatie door anderen dan BBWC. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd en op het keuren en/of repareren van zaken van opdrachtgever.

Art. 15: Reclame
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij BBWC heeft gereclameerd.

Art. 16: Niet afgenomen zaken
Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. BBWC mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Art. 17: Betaling
17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van BBWC of op een door BBWC aangewezen rekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats, contant bij balieverkoop, anders binnen 14 dagen na factuurdatum of, indien termijnbetaling is overeengekomen, in 2 gelijke termijnen bij opdracht en bij oplevering.
17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van BBWC zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. BBWC heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
17.4. Het is opdrachtgever niet toegestaan om vorderingen op BBWC te verrekenen, tenzij er sprake is van faillissement of surseance van betaling van BBWC.
17.5. De totale vordering is direct opeisbaar als opdrachtgever:
a. een betalingstermijn overschrijdt;
b. failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. met beslag op zaken of vorderingen wordt geconfronteerd;
d. (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. (natuurlijk persoon) verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan BBWC verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is.
17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen termijn is opdrachtgever aan BBWC alle met incasso gemoeide kosten verschuldigd met een minimum van € 125.

Art. 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
18.1. Na levering blijft BBWC eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting uit een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
18.3. Nadat BBWC zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat BBWC toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
18.4. Als BBWC geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan BBWC te verpanden.

Art. 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1. Het Nederlands recht is van toepassing met uitsluiting van internationale wet- en regelgeving.
19.2. De rechtbank te Dordrecht neemt kennis van geschillen. BBWC mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Versie 20110506